Spring naar inhoud

Gods liefde geopenbaard; Js 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Joh 2,1-12

16 januari 2022

“Ze hebben geen wijn meer.” Maria, de moeder van Jezus komt twee keer voor in het Evangelie volgens Johannes: hier bij de bruiloft van Kana en later staande onder het kruis. Het zijn twee sleutelmomenten in het leven van Jezus. “Ze hebben geen wijn meer.” En even later zegt Maria nog: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Deze twee korte zinnetjes is alles wat Johannes uit de mond van Maria heeft opgetekend. Het lijk op het eerste gezicht niet veel voor te stellen, maar toch zijn het essentiële woorden in het leven van Jezus. “Ze hebben geen wijn meer.” Hiermee zegt Maria tegen Jezus met welke opdracht Hij mens geworden is. Maria zegt Hem welke missie Hij heeft.

“Ze hebben geen wijn meer.” Dit kun je ook vertalen met: zij hebben geen vreugde meer in hun leven. Wijn is in de Bijbel bij uitstek het symbool van vreugde. Maria zegt hier tegen Jezus: Jongen het is jouw opdracht de mensen weer vreugde te geven. Jouw missie is: er te zijn voor de mensen. Jezus aarzelt nog: “Nog is mijn uur niet gekomen.” Natuurlijk moeder, dat weet ik ook wel dat Ik vreugde moet brengen, maar moet dat nu? Mag Ik niet nog even van het leven genieten? Dan zeg Maria tegen de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Met die woorden zet ze niet alleen Jezus voor het blok. Nu moet Hij wel. Met deze woorden openbaart Maria Jezus aan de wereld. Het is Maria die zegt: luister naar Jezus, volg Hem, word zijn leerling.

Deze zondag sluit aan bij de twee voorafgaande zondagen: het feest van Driekoningen en het feest van de Doop van de Heer. Het zijn drie momenten van openbaring. De eerste openbaring, het feest van de Openbaring des Heren gebeurt door een ster aan de hemel. Het is de schepping die de geboorte van haar Schepper openbaart. Bij de Doop van de Heer klinkt er een stem uit de hemel. Nu is het God die de menswording van zijn Zoon openbaart: “Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik mijn behagen gesteld.” Vandaag vieren we het derde moment van openbaring. Nu is het Maria die openbaart dat haar Zoon degene is op wie wij ons vertrouwen moeten stellen. Haar Zoon is degene die ons vreugde brengt. Hem moeten wij volgen. In Jezus wordt Gods liefde geopenbaard.

God is liefde. Liefde is ook de essentie van ons menselijk leven. Wij zijn werkelijk geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De liefde is onze vreugde en dat mogen we uitbundig vieren. God sluit een verbond met ons mensen, een feestelijk verbond, een verbond van liefde. In de eerste lezing maakt Jesaja ons dit duidelijk. “Gij zult heten ‘Mijn Welbehagen’, uw land ‘Gehuwde’. Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven.” Een verbond kent twee partijen. God kan het niet alleen. Als wij niet antwoorden op zijn liefde, op zijn verbond dan is er geen liefde, dan is er geen verbond en dan is er in het geheel geen vreugde. Wij worden uitgenodigd ‘ja’ te zeggen. Dat doen we door Jezus te volgen, door zijn leerlingen te zijn. Dat doen we door ons met Hem te verbinden en te doen zoals Hij doet. Dat doen we ook door het voorbeeld van Maria na te volgen. Met ons spreken en ons handelen kunnen we Jezus aan de wereld openbaren. Ook wij mogen Gods liefde openbaren.

We staan daar niet alleen voor. We doen dat samen, in gemeenschap met elkaar. We doen dat als gemeenschap van de Kerk, als gemeenschap van alle christenen. Vandaag begint de Week van gebed voor de Eenheid. We bidden dat alle christenen zich – als leerlingen van Jezus – werkelijk één weten, dat ze één christelijke gemeenschap vormen. We bidden dat zij samen Gods liefde aan de wereld openbaren. Gemeenschap, deelname en openbaring zijn drie kernbegrippen van een synodale Kerk, een Kerk opgebouwd uit alle gelovigen. Paus Franciscus roept ons op samen op weg te gaan. Hij vraagt aan alle gelovigen hun bijdrage te leveren aan de toekomst van de Kerk. Als leden van Volk van God dragen wij allen verantwoordelijkheid.

Paulus beschrijft hoe ieder van ons gaven van de heilige Geest ontvangt. Jezus laat ons zien dat God in het geheel niet zuinig en afgemeten is. Wat dacht u van zeshonderd liter wijn, terwijl de gasten blijkbaar al het nodige gedronken hadden. Zo overvloedig is ook Gods liefde en genade voor ons. Zo overvloedig is ook de Geest met zijn gaven aan ons. Er zijn vele verschillende werkzaamheden te verrichten, maar al deze werkzaamheden staan in dienst van één Heer, één God. Alle werkzaamheden staan in dienst van de liefde. Door alle gaven van de Geest en al onze werkzaamheden bij elkaar te brengen in één gemeenschap, in de Kerk van Christus, krijgt Gods liefde voor ons mensen werkelijk gestalte in onze wereld. Zo dragen wij allen bij aan de openbaring van Gods liefde in de wereld. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s