Skip to content

Als de graankorrel sterft… Heb 5,7-9; Joh 12,20-33

“Als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen.” Met een graankorrel die je op tafel laat liggen, gebeurt helemaal niets. Graankorrels en andere zaden van planten kun je in een droge omgeving prima bewaren. Pas als je een graankorrel in grond stopt gebeurt er iets. Dan gaat hij ontkiemen. Doordat hij in de aarde sterft, ontstaat er nieuw leven en brengt hij vrucht voort.

Jezus gebruikt het beeld van de graankorrel als beeld voor zijn eigen leven. Gods Zoon heeft zijn goddelijke heerlijkheid losgelaten. Hij is mens geworden zoals wij. Hij heeft het gehele menselijke bestaan met ons willen delen: al onze vreugde en al ons verdriet, ons leven, ons lijden en onze dood. Christus heeft zich geschikt naar de wetten van het aardse leven. Hij aanvaardt ze en is er gehoorzaam aan. Voor Hem moeten er geen uitzonderingen gemaakt worden. Door in vrijheid dit bestaan te aanvaarden, breekt Hij het open. Door het lijden en sterven op zich te nemen, opent Hij de weg ten leven. Dit is het uur van zijn verheerlijking: de graankorrel sterft in de aarde en brengt veel vrucht voort. Zijn lijden en sterven aan het kruis is het begin van zijn verheerlijking die uitmondt in zijn opstanding uit de doden. Zijn verheerlijking is uiteindelijk ook onze verheerlijking. Christus is onze leider en voorman. Hij trekt allen tot zich. Zoals Hij uit de doden is opgestaan, zullen ook wij eens weer opstaan en leven.

Ook voor ons geldt dat wij om te kunnen leven niet alleen moeten zijn. Ons leven komt voort uit liefde. Uit liefde is ons het leven gegeven. Maar het gaat nog verder: ons leven is liefde. De liefde is de bron en ook de essentie van ons leven. Alleen in relatie en verbondenheid met anderen komen we werkelijk tot leven. Als onderdeel van een gemeenschap kunnen wij ons ontplooien. Door ons leven dienstbaar te maken aan anderen gaan wij ontkiemen en brengt ons leven veel vrucht voort.

“Wie zijn leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het ten eeuwigen leven bewaren.” Wie alle aardse mogelijkheden voor zichzelf opeist wordt niet gelukkig. Wij worden alleen dan gelukkig als wij in staat zijn de vruchten van de aarde eerlijk te delen zowel met onze medemensen hier en nu, als met onze medemensen overal ter wereld en van de nog komende generaties. In het delen van onze welvaart leren ook wij gehoorzaamheid. We leren te luisteren naar de mensen in nood. Wij horen hun stem en geven daar gehoor aan. Wij zijn gehoorzaam door de waardigheid van iedere mens te erkennen en door iedere mens recht te willen doen.

Vandaag zal de collecte volledig ten goede komen van de PCI, de parochiële caritasinstelling. Het is hun opdracht binnen de parochie om heel concreet aandacht te besteden aan de noden in onze directe omgeving en deze met financiële ondersteuning te lenigen. Het is de opdracht van de Kerk mensen in nood bij te staan. Deze opdracht is er voor ieder van ons afzonderlijk, maar ook voor ons als gemeenschap. Veel zaken kunnen we beter gezamenlijk dan afzonderlijk aanpakken. Het is de taak van de PCI om de gezamenlijke aanpak te organiseren. De PCI geeft namens de parochie uitvoering aan daden van liefde, aan werken van barmhartigheid. Zij doet dit door individuele financiële ondersteuning. Om dit te kunnen doen heeft zij ons aller hulp nodig. Straks is er de collecte voor het werk van de PCI. Wij allen worden geroepen om dit werk te steunen en mogelijk te maken. Dus wordt de collecte van harte bij u aanbevolen.

Naast de werken van barmhartigheid is er nog een andere wijze om de situatie in onze directe omgeving positief te beïnvloeden. Komende woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook hier ligt er voor ons een verantwoordelijkheid. Veel partijen roepen u op om vooral voor uw eigen belang te kiezen en zo te stemmen dat u er zelf beter van wordt. Maar ook hier gelden de woorden van Jezus in het Evangelie van vandaag. “Wie zijn leven bemint verliest het.” Wie vooral voor zichzelf opkomt wordt niet gelukkig. Dus stem op een partij die opkomt voor het algemeen belang, een partij die het geluk van alle mensen voor ogen heeft in plaats van alleen het belang van een bepaalde groep. Iedere mens heeft het recht om zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een goed mens. Iedere mens heeft recht op een leven in liefde. Op een christelijke wijze stemmen is stemmen voor het algemeen belang en voor de menselijke waardigheid. Ik wens u woensdag veel wijsheid toe. Amen.

Advertenties

Gehangen heiligen

Auteur: Ton Peters ofm (red.)
Titel: Gehangen heiligen:
De martelaren van Gorcum
Uitgever: Berne Media, 2017
Prijs: € 19,95
ISBN: 978 90 8972 159 4
Aantal pagina’s: 152

De martelaren van Gorcum zijn in 1572 opgehangen omwille van hun trouw aan het geloof. Ze zijn ook het slachtoffer van de onvrede met de positie en rol van de Kerk in die tijd. Dit boek geeft een beeld van de toenmalige economische, sociale, politieke en religieuze ontwikkelingen. Vervolgens worden de levens en karakters van tien martelaren beschreven. Zij krijgen hiermee een gezicht dat in onze tijd herkenbaar is. Zo kunnen zij ook voor ons inspirerende voorbeelden zijn. Tenslotte wordt het proces van de zalig- en heiligverklaring beschreven. Zo wordt duidelijk welke rol de martelaren in de latere geschiedenis hebben gespeeld en hoe de devotie rond de martelaren zich in de loop van de tijd ontwikkelde.

Het fraai uitgegeven en rijk geïllustreerde boek biedt een eigentijds beeld van de negentien martelaren van Gorcum. Deze actualisering maakt het mogelijk 150 jaar na de heiligverklaring de herinnering aan deze heilige mannen levend te houdend.

Grenzeloze liefde; 1 Kor 1,22-25; Joh 2,13-25

Bij het optreden van Jezus herinneren de leerlingen zich de tekst: “de ijver voor Uw huis zal mij verteren”. Die opmerking staat er wat plompverloren. Zo maar een losse gedachte te midden van het verhaal over wat er allemaal gebeurt. Maar meer dan met het vertellen van de feiten geeft Johannes met deze opmerking aan welke indruk dit gebeuren op de leerlingen heeft gemaakt. Het verhaal over de reiniging van de tempel staat bij Johannes aan het begin van het Evangelie. De leerlingen hebben Jezus nog maar pas leren kennen en dan maken ze dit mee. Ze zijn diep onder de indruk van de ijver, de passie, de inzet van Jezus. Hoe enorm groot is zijn liefde voor God en voor de zaken van God.

Hier gaat het om de tempel in Jeruzalem, maar het huis van God, het huis van de Vader omvat zoveel meer. Zonder moeite gebruikt Jezus het woord tempel ook om zijn eigen lichaam aan te duiden. Het huis van de Vader dat is ook ons lichaam en dat is ook onze aarde. Het huis van de Vader omvat de hele schepping. Met dit verhaal wordt ons de vraag gesteld: hoe gaan wij hiermee om? Verkopen wij ons lichaam en onze aarde voor geld of zien we dit huis van de Vader als een kostbaar geschenk dat ons uit liefde is gegeven? Voor Jezus is het volstrekt duidelijk: Hij leeft vanuit de liefde, de liefde voor God, de liefde voor de medemens en de liefde voor de schepping. Alles is ondergeschikt aan die liefde, zelfs zijn eigen leven. Zonder die liefde kan Hij niet leven. Die liefde is groter dan het leven zelf. Het is een liefde die over de grenzen van de dood heen gaat.

Hoe groot liefde kan zijn ervaren wij als ons een geliefde ontvalt. Wij ervaren dat de liefde die er tussen ons en de overledene bestond, niet ophoudt maar gewoon blijft bestaan. De liefde die ons met elkaar verbond, blijft ons ook na de dood met elkaar verbinden. Net als het kruis voor de heidenen is dit voor ongelovigen, voor atheïsten een dwaasheid, maar laat ons daardoor niet van de wijs brengen. Als wij ervaren dat de banden van de liefde niet verbroken worden, is dat een reële ervaring. Het is een ervaring die we met heel veel mensen mogen delen.

Wij zijn op weg naar Pasen. Meer dan anders volgen wij Jezus in deze tijd op zijn weg van de liefde, op zijn weg ten leven. We volgen Hem tot het einde toe. Zijn weg van liefde, zijn weg ten leven eindigt met de dood aan het kruis. Rationeel gezien is dit inderdaad een dwaasheid. Geloven is ook kunnen omgaan met paradoxen, kunnen omgaan met wat op eerste gezicht tegenstrijdigheden zijn: een weg ten leven die eindigt met de dood en een liefde die over de grenzen van de dood heen blijft bestaan.

Het huis van de Vader is meer dan alleen de zichtbare wereld. Er is meer tussen hemel en aarde dan meetinstrumenten kunnen waarnemen. Het huis van de Vader omvat ook wat wij de hemel noemen. Elders zegt Jezus doelend op de hemel: “In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.” (Joh 14,2) Wij allen zijn welkom op deze plaats waarvan wij geen idee hebben hoe het er zal zijn. Een ding weten we wel: het is een huis van liefde. De liefde van de Vader voor zijn Zoon is zo groot dat God Jezus na zijn dood weer tot leven heeft gewekt. Met Pasen vieren we zijn verrijzenis.

In Jezus is Gods Zoon mens geworden. Hij is geworden zoals wij. Hij heeft ons leven gedeeld. Hij is één van ons. Hij heeft zich innig met ons mensen verbonden. Hij geeft de liefde van zijn Vader door aan ons. Hij is onze leider, onze voorman. Vertrouwend op Gods liefde voor Jezus mogen wij leven in de verwachting dat wij Jezus mogen volgen, dat wij net zoals Hij worden opgenomen in het huis van de Vader, dat wij zo in liefde met elkaar verbonden blijven en uiteindelijk mogen opstaan op de laatste dag. Amen.

Bekeert u; 1 Pe 3,18-22; Mc 1,12-15

“Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” Dit zijn de eerste woorden die Marcus uit de mond van Jezus optekent. Marcus valt meteen met de deur in huis en dringt snel door tot de kern van wat Jezus te vertellen heeft. Jezus roept op tot bekering en tot geloof, tot geloof in het gelukbrengende verhaal van God en van zijn liefde voor de mensen. Hij roept ons op de doodlopende weg van het kwaad te verlaten. Hij roept ons op om zijn weg ten leven te gaan.

Bekering is kiezen voor het goede en afstand nemen van het kwaad, niet meelopen op de weg van het kwaad, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het kwaad is overal om ons heen en ook wijzelf zijn niet vrij van het kwaad. Het kwaad in onszelf proberen we te beteugelen. Dat kan een flinke strijd zijn. Hoe groot zijn de verleidingen niet? Hoe vaak worden we niet op de proef gesteld door de omstandigheden die deel uit maken van ons leven? Ook Jezus heeft op deze manier met het kwaad te maken. Vandaag lezen we: “Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld.” Marcus beschrijft het heel kort. Elders wordt uitvoeriger over de beproevingen geschreven.

Daarnaast is er ook het kwaad dat ons overkomt zonder dat we eraan kunnen ontkomen. Natuurrampen, ziekte en dood, we kunnen ertegen strijden maar uiteindelijk komen ze op onze weg. Hoe vaak stellen we dan niet de vraag: waarom dit kwaad en waarom ik? Altijd weer zoeken we verklaringen. Er moet toch een oorzaak zijn. Er moet toch een schuldige zijn. Ook in de Bijbel, in de boeken van het Oude Testament wordt het kwaad vaak als een straf gezien. Het kwaad als straf voor een zondig leven.

Maar er is ook een ander geluid zoals in het boek Job. Job krijgt geen antwoord op zijn vraag waarom ook een goed mens door het kwaad wordt getroffen. Hij leert er mee te leven. Het kwaad maakt nu eenmaal een wezenlijk deel van ons bestaan uit en waarom zou het mij niet treffen? We komen er niet uit als we alleen maar denken in termen van oorzaak en gevolg. Beter is het bezig te zijn met de vraag: “Hoe om te gaan met het kwaad?” Wat doen wij als wijzelf of anderen door het kwaad worden getroffen? Ook hierin wijst Jezus ons de weg. Ook Hij kon – hoewel Hij zonder schuld was – het kwaad niet ontlopen. Zijn Blijde Boodschap moest Hij met de dood bekopen. Hij is er niet voor weggelopen. Hij heeft het kwaad onder ogen gezien. Uit vrije wil heeft Hij al het kwaad van de wereld op zich genomen. Met zijn lijden en sterven heeft Hij het kwaad ondergaan. Zo wijst Hij ons de weg ten leven. Zo laat Hij ons zien hoe wij werkelijk vrij kunnen zijn. Zo heeft Hij zijn verlossende en bevrijdende werk gedaan zoals Petrus in zijn eerste brief beschrijft.

Het mysterie van het kwaad lossen we niet op. De vraag aan ons is: hoe gaan wij om met het kwaad? De Veertigdagentijd is een geschikte tijd om over deze vraag na te denken. Op Aswoensdag werden ons drie wegen aangereikt: het gebed, het vasten en de aalmoes.

Dit jaar is door onze bisschop uitgeroepen tot een Jaar van Gebed. Het gebed stelt ons in staat ons te bezinnen op onze wijze van leven: zijn we wel goed bezig, zitten we op de goede weg of moeten we omkeren, moeten we ons bekeren? Het gebed helpt ons om onze relatie met God en met Jezus te verdiepen. Het gebed helpt ons een weg met Jezus te gaan en onze Doop waar te maken. Petrus schrijft dat de Doop tot de verbintenis met God leidt en een goed geweten geeft. Het gebed brengt ons tot bekering en zet ons op de weg van de spiritualiteit, de weg van een begeesterd leven, een leven met Jezus Christus.

Om ons open te kunnen stellen voor God en voor de medemens is het nodig dat wij niet teveel op onszelf gericht zijn, dat we sober zijn in het bevredigen van onze eigen behoeften. De soberheid krijgt bij uitstek vorm in het vasten. Soberheid maakt vrij. Zij maakt ons vrij van onze driften.

Tenslotte is er de solidariteit die vorm krijgt in de aalmoes. Ons open stellen voor onze medemens maakt ons gevoelig voor zijn situatie. Zo ontwikkelen wij ook een gevoeligheid voor de noden van onze naasten. Hierdoor willen wij bijdragen aan het lenigen van hun nood, aan het wegnemen van de gevolgen van het kwaad.

Dit jaar wordt onze aandacht gevraagd voor een project in Kitale in Kenia. Jacintha van Luijk uit Leidschendam werkt daar samen met anderen aan de verzorging van aidspatiënten. Dat werk is nu uitgebreid met een voorlichtingscampagne. Door gedragsverandering moet de kans op besmetting worden voorkomen. De vraag naar de oorzaak van de besmetting, de oorzaak van het kwaad leidt vaak tot ruzies tussen verschillende families en verschillende stammen. Haar aanvullende programma is ook gericht op het beslechten van deze ruzies. Naast dit vredeswerk wordt er gewerkt aan het opbouwen van de gemeenschap en het voorkomen van verslaving aan alcohol en drugs. Op deze wijze zijn honderden vrijwilligers actief om te voorkomen dat het kwaad zich kan uitbreiden, en om de gevolgen van het kwaad te verminderen.

Spiritualiteit, soberheid en solidariteit, gebed, vasten en aalmoes: ze helpen ons om met het kwaad om te gaan; ze helpen ons de weg met Christus, de weg ten leven te gaan. Amen.

Levend Brood voor onderweg

Auteur: Ton van Eijk
Titel: Levend Brood voor onderweg:
Een theologisch commentaar bij de litanie van het Heilig Sacrament
Uitgever: Betsaida, 2017
Prijs: € 15,50
ISBN: 978 94 91991 43 1
Aantal pagina’s: 204

Priester en theoloog Ton van Eijk noemt de Eucharistie het middelpunt van het kerkelijk leven. Dit Sacrament van liefde en van eenheid speelt een belangrijke rol in het leven van de iedere gelovige en van de geloofsgemeenschap als geheel. De aanroepingen van de litanie bevatten allerlei beelden van het heilig Sacrament. Van Eijk geeft commentaar bij deze beelden. Hij is op zoek gegaan naar de bron en de betekenis ervan. Dat is primair een theologische exercitie. Het resultaat ervan is echter meer dan theologie. Het is ook heel duidelijk spiritueel van aard. Hierdoor kan het iedereen helpen dieper door te dringen tot het mysterie van de Eucharistie en tot de betekenis van het Sacrament.

Het boek kent een groot aantal paragrafen met telkens commentaar op een of twee aanroepingen. Hiermee is het opgedeeld in hapklare brokken die mogelijk wel enig kauwwerk vragen. Het boek is te verkrijgen via www.betsaida.org.

Als Jezus je roept; Jon 3,1-5.10; Mc 1,14-20

“Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” Dit zijn de eerste woorden die Marcus uit de mond van Jezus optekent. Marcus valt meteen met de deur in huis en dringt snel door tot de kern van wat Jezus te vertellen heeft. Jezus roept op tot bekering en tot geloof, tot geloof in het gelukbrengende verhaal van God en van zijn liefde voor de mensen.

Jezus is niet de eerste die dit doet. Het hele Oude Testament staat vol met verhalen over profeten die oproepen tot bekering en tot geloof. Vandaag hoorden we het verhaal van Jona. Jona roept de bewoners van Ninive op tot bekering.

De lezingen van vandaag gaan niet alleen over bekering. Ze gaan ook over roeping. Het is de roeping van Jona naar Ninive te gaan. Het woord des Heren werd tot Jona gericht. Hij kreeg een concrete opdracht, een concrete roeping. Ook Jezus roept mensen op Hem te volgen. We horen hoe de eerste leerlingen worden geroepen: Simon, Andreas, Jakobus en Johannes. Hun roeping is het mensenvissers te worden.

De oproepen tot bekering van Jezus en van Jona lijken sterk op elkaar. Jezus zegt: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” En de woorden van Jona zijn: “Nog veertig dagen en dan zal Ninive vergaan!” In beide gevallen is er sprake van urgentie. De bekering kan niet uitgesteld worden. Het is de hoogste tijd.

Als we echter de roepingsverhalen uit het Oude Testament naast het roepen van de eerste leerlingen leggen, zien we een opmerkelijk verschil. Het verhaal van de roeping van Jona is bekend. Jona heeft er totaal geen zin in. Hij wil helemaal niet naar Ninive. In plaats van naar het oosten, naar Ninive te gaan, vlucht Jona naar het westen, naar Tarsis, een gebied in het huidige Spanje. Maar God laat Jona niet los. Een storm op zee brengt Jona tot inzicht en hij laat zich overboord werpen. Door een grote vis wordt hij levend en wel op het strand uitgespuwd. En dan trekt Jona eindelijk naar Ninive. Ook andere profeten komen met allerlei bezwaren op het moment dat ze door God geroepen worden. Neem Mozes die nadat hij vele bezwaren tegen zijn roeping aanvoerde, opperde dat hij een slecht spreker is en stottert. Ook hier is God onvermurwbaar. Dan neem je je broer Aäron maar mee en laat je die het woord doen.

Hoe anders gaat het in het Evangelie bij de roeping van de leerlingen. Jezus zegt: “Komt, volgt Mij,” En terstond staan zij op en gaan Jezus achterna. Hun familie, hun werk, alles laten zij achter zich. Dat is toch wel hoogst opmerkelijk.

De verhalen uit het Oude Testament klinken ons niet vreemd in de oren. Waarschijnlijk zijn wij zelf ook zo. Als we tot een schier onmogelijke taak worden geroepen, komen als eerste allerlei bezwaren bij ons op, allerlei redenen waarom wij niet de meeste geschikte persoon zijn, en waarom iemand anders het veel beter zal kunnen doen.

Wat maakt dit roepingsverhaal van de eerste leerlingen anders? Simon, Andreas, Jakobus en Johannes zijn net als Mozes en Jona toch ook gewoon mensen van vlees en bloed? Het is blijkbaar het optreden van Jezus dat het verschil uitmaakt. Nu is het geen stem uit de hemel, geen stem uit een brandend braambos of een stem die in je binnenste spreekt. Jezus spreekt tot ons van mens tot mens. Hij is zelf ook een mens van vlees en bloed. Jezus is geen abstractie. Hij is ook geen mythologische figuur. Hij is even concreet als wijzelf zijn.

Kerstmis ligt nog maar een paar weken achter ons. We vierden de menswording van Gods Zoon. Vandaag zien we wat deze menswording betekent. “Het Woord is vlees geworden”, schrijft Johannes. En dat is precies wat we hier zien gebeuren. Gods woord wordt nu gesproken van mens tot mens. Gods woord en Gods liefde worden concreet in deze mens Jezus van Nazareth. Simon, Andreas, Jakobus en Johannes ontmoeten een persoon. Zij ontmoeten iemand tegen wie je geen nee kunt zeggen.

Tweeduizend jaar geleden is er iets gebeurd dat de situatie van de mens wezenlijk heeft veranderd. God is mens geworden. En – nogmaals met de woorden van Johannes – “Hij heeft onder ons gewoond.” Dat heeft onze verhouding tot God ingrijpend veranderd. De roep om bekering en de roeping om anderen tot bekering te brengen, klinken nu uit de mond van Jezus. Hij kan ons tot in ons hart raken en er zo voor zorgen dat wij geen nee kunnen zeggen.

Dat wil niet zeggen dat wij onvrij zijn geworden. Wij worden geroepen, maar het is nog steeds aan ons om te antwoorden. Je kunt er ook voor zorgen dat je ongevoelig bent voor de roepstem van Jezus. Je kunt je van Hem afwenden en Hem buitensluiten. Maar als wij openstellen voor zijn stem en Hem toelaten in ons leven, zal Hij duidelijk hoorbaar zijn. Dan ervaren ook wij zijn liefde voor ons en zullen wij Hem niets weigeren. Amen.

Biddende wijzen; Jes 60,1-6; Mt 2,1-12

“Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.” De geboorte van Jezus Christus is een schokkende gebeurtenis. Deze geboorte zet de wereld op zijn kop. Het is zoals Maria in het Magnificat zingt: “De Heer doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen; machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen.” (Lc 1,51-53) De menswording van Christus is werkelijk een schokkende gebeurtenis

Deze geboorte is van wereldbelang. Het is een kosmisch gebeuren. Een ster kondigt deze gebeurtenis aan. Wijzen uit het oosten gaan het Kind zoeken om het hulde te brengen. Het is zoals Jesaja schrijft: “Volkeren komen af op uw licht… van overal stromen zij naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm.” De glorie van de Heer schijnt niet alleen over Jeruzalem, niet alleen over Israel. Zij schijnt in de duisternis van heel de aarde, in het donker van alle volkeren. Heel de mensheid en heel de schepping worden gered. De menswording van Jezus Christus is er voor alles en iedereen.

Dat is wat wij vandaag vieren: Christus is gekomen voor alle mensen en voor de gehele schepping. Hij is gekomen om iedereen en alles te verlossen, om iedereen gelukkig te maken en iedereen vreugde te brengen. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen: “Ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.” (Rom 8,21) De Zoon van God wordt niet alleen zichtbaar en hoorbaar in de schepping. Hij wordt wezenlijk deel van de schepping. Met zijn geboorte wordt heel de schepping vervuld van Gods heerlijkheid, van Gods liefde en genade. Gods liefde voor de schepping, voor het werk van zijn handen is zo groot dat Hij zichzelf er heel concreet mee verbindt en er deel van wordt. Nu is de schepping niet meer alleen datgene wat Hij gemaakt heeft. Nu heeft Hij zich er onlosmakelijk mee verbonden. De Schepper is opgegaan in zijn schepping.

Zo is de geboorte van Christus een nieuw begin. De schepping wordt herschapen. Heel de schepping wordt verlost. Sommigen zien het. Anderen zijn blind, blind door egocentrisme, blind door zelfgerichtheid. “Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.” De rijken en machtigen houden niet van verandering. Dat geeft niet alleen onrust. Het brengt ook hun positie in gevaar. Maar het zijn niet alleen de rijken en machtigen. Heel veel mensen houden niet van verandering. Het is zoals vaak gezegd wordt: je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt.

Toch worden wij voortdurend opgeroepen tot bekering. We worden opgeroepen tot verandering. Verlossing is verandering. Bij onze Doop hebben we onze oude leven afgelegd om te komen tot een leven met Christus, een leven met God. Onze Doop is eenmalig, maar veranderen duurt een leven lang. Voortdurend moeten wij ons bevrijden van onze zelfgerichtheid. Voortdurend moeten wij ons richten op een leven met Christus. Bekering en verandering vragen allereerst om bezinning. Hoe staan wij in het leven? Wat is ons streven? Waar zoeken wij onze vreugde en ons geluk?

Dit jaar is door onze bisschop uitgeroepen tot het jaar van gebed. Het gebed is bij uitstek een vorm van bezinning. In het gebed zoeken we de relatie met God. In het gebed proberen we te luisteren naar zijn stem in ons. Het gebed is een oefening in bescheidenheid en nederigheid. Zo zien we vandaag ook de wijzen op hun knieën neervallen. Vanuit deze bescheiden houding bieden zij hun geschenken aan. Zij zijn geheel gericht op het Kind. Het draait niet om hen zelf maar om de pasgeboren koning. Zo is het feest van de Openbaring des Heren ook een feest van gebed.

Het gebed is ook een oefening in verbondenheid. Wij verbinden ons met God en met Christus. Wij verbinden ons met de mensen waarvoor we bidden. Met het gebed verbinden ons ook met alle anderen die bidden en hun vragen en noden bij God neerleggen. We verbinden ons ook met heel de schepping die God lof brengt. De heilige Franciscus van Assisi schreef de tekst van het Zonnelied. Hierin noemt hij alles wat er geschapen is zijn broeders en zusters. Hij noemt de zon zijn broeder en de aarde zijn zuster en moeder. Franciscus weet zich innig verbonden met de schepping. Samen met alle schepselen, samen met heel de schepping looft en eert Franciscus zijn Schepper, de Allerhoogste.

Het gebed brengt ons rust en vrede. Door het gebed komen we tot inzicht. In het gebed spreekt God tot ons. Het gebed opent ons voor de medemens en voor de wereld om ons heen. Het gebed zet ons op het spoor van verandering en bekering. Door het gebed leven wij met aandacht. Het gebed maakt ons waakzaam zonder dat we er onrustig van worden.

In wens u allen een zalig Nieuwjaar, een jaar van gebed, van liefde en vrede. Amen.