Spring naar inhoud

Schepping, herschepping en verlossing; Heb 1,1-6; Joh 1,1-18

25 december 2017

“Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe.” (Lc 2,7) Lucas beschrijft de geboorte van Jezus Christus op beeldende wijze. We kunnen het zo voor ons zien. Het is een beeld dat geheel en al past bij ons aardse bestaan. Jezus Christus maakt deel uit van de schepping. God wordt mens.

Johannes schrijft over het Woord en over het Licht. Dit goddelijk Woord, dit goddelijk Licht komt in de wereld. Het Woord is vlees geworden. Het Licht der mensen schijnt in de duisternis. Johannes gebruikt abstracte taal om de geboorte van Christus te beschrijven. Ook Paulus schrijft over de geboorte van Christus. Christus is de Zoon van God door wie God alles geschapen heeft. Christus staat aan het begin van de schepping. Door zijn menswording wordt de Schepper schepping.

De Zoon van God wordt niet alleen zichtbaar en hoorbaar in de schepping. Hij wordt wezenlijk deel van de schepping. Met zijn geboorte wordt heel de schepping vervuld van Gods heerlijkheid, van Gods liefde en genade. “Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen.” Gods liefde voor de schepping, voor het werk van zijn handen is zo groot dat Hij zichzelf er heel concreet mee verbindt en er deel van wordt. Nu is de schepping niet meer alleen datgene wat Hij gemaakt heeft. Nu heeft Hij zich er onlosmakelijk mee verbonden. De Schepper is opgegaan in zijn schepping.

Zo is de geboorte van Christus een nieuw begin. De schepping wordt herschapen. Heel de schepping wordt verlost. Elders schrijft Paulus aan de Romeinen: “Ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.” (Rom 8,21) Met de menswording van Jezus Christus is niet alleen de mens maar heel de schepping verlost. Heel de schepping is vervuld van goddelijke glorie en goddelijke genade.

Zo doet Kerstmis ons met nieuwe ogen naar de schepping kijken. Christus heeft zich met heel de schepping verenigt, zich met heel de schepping en met alle schepselen verbonden. Zo is in Christus ook alles met elkaar verbonden. God wil de verbondenheid van alle schepselen met elkaar, want zij zijn allen in Christus met Hem verbonden. De heilige Franciscus van Assisi heeft dit goed aangevoeld. Hij is de bedenker van het Kerststalletje. Hij was de eerste die het geboorteverhaal van Lucas op die manier liet uitbeelden en tot leven liet komen.

Sint Franciscus is ook de schrijver van het Zonnelied. Hierin noemt hij alles wat er geschapen is zijn broeders en zusters. Hij noemt de zon zijn broeder en de aarde zijn zuster en moeder. Franciscus weet zich innig verbonden met de schepping. Samen met alle schepselen, samen met heel de schepping looft en eert Franciscus zijn Schepper, de Allerhoogste. Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek Laudato si’ dat alles samenhangt. Alles, heel de schepping is bedoeld één harmonieus geheel te vormen. De mens is deel van de schepping. Hij is ervan afhankelijk en draagt er verantwoordelijkheid voor.

De schepping is aan de mens gegeven om haar te bewerken en te beheren. De schepping is ons niet gegeven om haar te beheersen en haar aan onze wil te onderwerpen. Zij is ons gegeven om te gebruiken; niet om te verbruiken. Zij is ons gegeven om haar door te geven aan de volgende generaties. De schepping bewerken en met respect beheren betekent, dat we haar verder mogen ontwikkelen maar haar ook moeten verzorgen en beschermen.

Kerstmis is meer dan een romantisch familiefeest. Het is ook meer dan het herdenken van de geboorte van Jezus van Nazareth. Kerstmis is het feest van de menswording van Gods Zoon. Het is het feest van de schepping en van de herschepping. Het is het feest van de verlossing van ons mensen en van heel de schepping.

Terecht zongen we met de woorden van Psalm 98: “Juich aarde alom voor de Heer, zet de zang in, speelt op de snaren, juich aarde alom voor de Heer.” Kerstmis is een feest voor de gehele schepping. Wij mogen eraan meewerken dat dit inderdaad ook zo is. Van ons wordt gevraagd het feest niet alleen voor onszelf te houden.

Een Redder is ons geboren. Het heil is ons geopenbaard. Hij is onze Leidsman ten leven. Hem mogen wij volgen en vertrouwen. Hij brengt liefde, vrede en geluk voor de hele wereld. Ik wens u allen een zalig Kerstfeest. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s