Spring naar inhoud

Dienaar zijn; Jr 31,31-34; Joh 12,20-33

22 maart 2015

Een stel Grieken wil Jezus graag spreken. We weten niet wie deze Grieken zijn. Johannes vertelt dat ze behoren bij degenen die voor het Paasfeest naar Jeruzalem zijn gekomen. Waarschijnlijk zijn het heidenen die belangstelling hebben voor de joodse godsdienst. Ze zien hoe Jezus de stad is binnen gekomen: gezeten op een ezel en toegejuicht als de koning van Israël, de intocht die wij op Palmzondag zullen vieren. Deze man willen zij spreken en zij wenden zich tot Filippus, die evenals Andreas, een Griekse naam heeft en Grieks spreekt. Ook tweeduizend jaar geleden was er in het Romeinse Rijk sprake van globalisering met het Grieks als wereldtaal. Blijkbaar was het toen niet vreemd voor joodse ouders om hun kinderen Griekse namen te geven. U ziet er is niets nieuws onder de zon.

De tijd van Jezus wijkt hiermee sterk af van wat we in de eerste lezing lezen. Daar wordt teruggeblikt naar het begin van Israël: de uittocht uit Egypte. Toen was de gedachte: ieder volk heeft zijn eigen land en zijn eigen god. Het is een streven naar zuiverheid dat ook in deze tijd gehoord kan worden: alles wat vreemd is, is slecht en moet uitgebannen worden en iedereen moet zich aanpassen aan ons en worden zoals wij zijn. De situatie van Israël was ondertussen sterk veranderd. Jeremia schrijft in de tijd van de ballingschap. Het volk is weggevoerd naar Babylon. Hier ontdekken zij dat God met hun meetrekt. Dat je God overal kunt dienen en aanbidden. God zal met hen een nieuw verbond sluiten anders dan het oude dat gebonden was aan het land Israël. God zal zijn wet in hun hart leggen, waar ze zich ook bevinden.

Dit nieuwe verbond krijgt gestalte in Jezus Christus. Met zijn leven, zijn dood en verrijzenis brengt Hij het tot stand. Het is het uur van zijn verheerlijking: de graankorrel sterft in de aarde en brengt veel vrucht voort. De wet die Hij ons in ons hart legt, is de wet van de liefde. Hij roept ons allen op dienaar te zijn, dienaar van Hem en dienaar van elkaar en om Hem en elkaar lief te hebben. Het dienaarschap zoals Jezus ons leert, is er niet alleen voor de joden. Ook de Grieken, ja alle mensen zijn geroepen tot dienaar. Allen zijn geroepen om te delen in de liefde van God. Ondanks alle verschillen in rassen en talen zijn wij mensen één volk. Allen zijn wij kinderen van één Vader.

Dit geldt niet alleen in Israël en voor ons hier in Nederland. Het is ook de boodschap die de Kerk in Sri Lanka verkondigt. Daar strijdt de Kerk tegen de discriminatie van de Tamils die werken op de theeplantages. De Kerk zet zich in voor vrede en verzoening over religieuze, culturele en etnische grenzen heen. Haat en wantrouwen tussen boeddhisten, hindoes, christenen en moslims moeten worden omgezet in begrip, vertrouwen en vriendschap. Er moet een einde komen aan uitbuiting en achterstelling.

Het Vastenaktieproject van dit jaar roept ons op tot steun voor het jongerenwerk van SETIK, de caritasinstelling van het bisdom Kandy. Veel kinderen worden slecht begeleid en verlaten voortijdig hun school. Op jonge leeftijd gaan ze werken of zwerven ze op straat. SETIK wil de kinderen en jongeren zelfstandig en zelfbewust maken. Met een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren zij kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken en een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van de maatschappij. SETIK ontmoedigt kinderarbeid. Zij organiseert bijeenkomsten en trainingen, computercursussen maar ook cursussen over thema’s als ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’. SETIK zorgt voor extra opvang en begeleiding voor kinderen na schooltijd. Er worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De kinderen kunnen hier terecht voor extra lessen en hulp bij hun huiswerk. Deze opvang gebeurt door jongeren die zelf deel uitmaken van de programma’s van SETIK. Zo leren de jongeren zelf ook dienstbaar te zijn.

Wij kunnen onze dienstbaarheid concreet maken door het werk van SETIK financieel te ondersteunen. Zo tonen wij onze verbondenheid en solidariteit met onze broeders en zusters in achterstandsituaties. Zo brengen wij hoop en toekomst voor kinderen en jongeren in de verdrukking. Zo tonen wij ons dienaar en navolger van Jezus Christus. Jezus is aanwezig in de nood in Sri Lanka. Wie Hem wil dienen, moet Hem volgen. Waar Hij is, daar zal ook zijn dienaar zijn. Het is niet nodig om naar Sri Lanka af te reizen. Wij kunnen daar ook zijn met ons gebed en met onze financiële ondersteuning. Ook op die wijze verbinden wij ons met Jezus Christus en volgen wij Hem over alle grenzen heen na. Amen.

From → Preken

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s